ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЛЭЭ.


Төрийн  аудитын  тухай  хуулийн  15  дугаар  зүйлийн  15.2.3-д заасан бүрэн эрх, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.4-д заасны дагуу Дорноговь аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн аудитыг хийж дуусган аудитын тайланг Үндэсний аудитын газар, аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга нарт хүргүүллээ.

Аудитын тайланг dornogovi.audit.mn сайтад байршуулсан ба дараах холбоосоор орж үзнэ үү.

https://dornogovi.audit.mn/report/5/12