Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгууллаа.


Монгол улсын Ерөнхий аудитор 2019 оныг “Аудитыг баримтжуулах бодлого, арга зүйг боловсронгуй болгож төлөвшүүлэх” жил болгон зарласантай холбогдуулан дотоод сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж, нийт 11 сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөн, эхний хагас жилийн байдлаар 4 чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулаад байна.

2019.06.18-ны өдөр аудитор Т.Мөнхтогтох “Дотоод удирдлагын программ хангамжийг хэрэглэх нь” able програм, аудитор Б.Уранбилэг “Нийтийн албанд болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-иар, нийцлийн аудитын ахлах аудитор Э.Энхцэцэг, архив бичиг хэргийн ажилтан Б.Мөнгөнцэцэг нар “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлт” сэдвээр тус тус дотоод сургалтыг зохион байгуулж, аудиторуудыг ажлын байранд чадваржуулах нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.