Үр дүнд: 11
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - "Орон нутгийн өмчит ХХК-уудын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
2.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Байгууллагын 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
3.Дорноговь аймаг дахь ТАГ - "Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх" сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
4.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - "Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
5.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар – Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийсэн аудитын дүгнэлтАудитын тайланДорноговь аймаг2019
6.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтАудитын тайланДорноговь аймаг2019
7.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Орон нутгийн өмчит компаниудын 2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтАудитын тайланДорноговь аймаг2019
8.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт" сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
9.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Төсвийн шууд захирагч нарын 2018 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтАудитын тайланДорноговь аймаг2019
10.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
11.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт" сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
Үр дүнд: 11