Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Гэрээт ажилтан сонгон шалгаруулах тухай

2019-10-28 Дорноговь аймаг

“Нягтлан бодогч – архив, бичиг хэргийн ажилтан” ажлын байранд гэрээт ажилтан шалгаруулж авна.

Дорноговь аймаг дахь ТАГ - Зөвлөх үйлчилгээний урилга

2019-10-02 Дорноговь аймаг

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн 2019 оны санхүүгийн тайланд гэрээгээр аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах тул зөвлөхийн жагсаалтад орох саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

МУ-ын Ерөнхий аудиторын орлогч С.Оюунбилэг Дорноговь аймагт ажиллалаа

2019-09-09 Дорноговь аймаг

МУ-ын ерөнхий аудиторын орлогч С.Оюунбилэг тэргүүтэй, гүйцэтгэлийн аудитын багийнхан “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр болон дамжуулах хоолой барих төслийн ТЭЗҮ” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын хүрээнд Дорноговь аймагт ажиллалаа.

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Аудитор сонгон шалгаруулж авна.

2019-06-21 Дорноговь аймаг

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Аудитор сонгон шалгаруулж авна.

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгууллаа.

2019-06-18 Дорноговь аймаг

Монгол улсын Ерөнхий аудитор 2019 оныг “Аудитыг баримтжуулах бодлого, арга зүйг боловсронгуй болгож төлөвшүүлэх” жил болгон зарласантай холбогдуулан дотоод сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж, нийт 11 сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөн, эхний хагас жилийн байдлаар 4 чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулаад байна.

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

2019-05-08 Дорноговь аймаг

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 онд Үндэсний аудитын газарт нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу “ОНӨ ХХК-уудын худалдан авах ажиллагааны үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийж байна.

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЛЭЭ.

2019-04-30 Дорноговь аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.3-д заасан бүрэн эрх, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.4-д заасны дагуу Дорноговь аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн аудитыг хийж дуусган аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн ТЕЗ, ИТХ-ын дарга нарт хүргүүллээ.