"Төрийн аудитын цаг"-№10 ҮАГ-ын Дотоод аудитын албаны дарга Д.Ганбилэг

2019-10-30

Дотоод аудитын албаны дарга Д.Ганбилэг

2019-06-19 ТӨРИЙН АУДИТЫН ЦАГ №7

2019-08-30

Төрийн аудитын цаг №7 - Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч С.Бүрэнбат

Төрийн аудитын цаг №8

2019-08-30

Төрийн аудитын цаг №8 - Үндэсний аудитын газрын Хүний нөөцийн хэлтсийн менежер Ж.Дэмчигсүрэн

ТӨРИЙН АУДИТЫН ЦАГ №6

2019-08-30

Монгол Улсын дөрөв дэх Ерөнхий аудитор Д.Хүрэлбаатар

Төрийн аудитын цаг №5

2019-06-19

Төрийн аудитын цаг №5 - Чанарын баталгаажуулалтын албаны дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Ц.Батбаяр

Төрийн аудитын цаг

2019-04-24

Санхүүгийн аудитын газрын захирал бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Ц.Наранчимэг

Төрийн аудитын цаг

2019-03-29

Гүйцэтгэлийн аудитын газрын ахлах аудитор, доктор Ж.Ганчимэг