Үр дүнд: 16
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Дорноговь ТАГ - Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтАудитын тайланДорноговь аймаг2020
2.Дорноговь ТАГ - Орон нутгийн өмчит компаниудын 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтАудитын тайланДорноговь аймаг2020
3.Дорноговь ТАГ - "Ашигт малтмалын тухай хуулийн хэрэгжилт" сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2020
4.Дорноговь ТАГ - Төсвийн шууд захирагч нарын 2019 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтАудитын тайланДорноговь аймаг2020
5.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - "Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланДорноговь аймаг2019
6.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - "Орон нутгийн өмчит ХХК-уудын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
7.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Байгууллагын 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
8.Дорноговь аймаг дахь ТАГ -Аудитын тайланДорноговь аймаг2019
9.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - "Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
10.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар – Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийсэн аудитын дүгнэлтАудитын тайланДорноговь аймаг2019
11.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтАудитын тайланДорноговь аймаг2019
12.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Орон нутгийн өмчит компаниудын 2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтАудитын тайланДорноговь аймаг2019
13.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт" сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
14.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Төсвийн шууд захирагч нарын 2018 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтАудитын тайланДорноговь аймаг2019
15.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт" сэдэвт нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
16.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорноговь аймаг2019
Үр дүнд: 16