Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Аудитор сонгон шалгаруулж авна.

2019-06-21 Дорноговь аймаг

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Аудитор сонгон шалгаруулж авна.

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгууллаа.

2019-06-18 Дорноговь аймаг

Монгол улсын Ерөнхий аудитор 2019 оныг “Аудитыг баримтжуулах бодлого, арга зүйг боловсронгуй болгож төлөвшүүлэх” жил болгон зарласантай холбогдуулан дотоод сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж, нийт 11 сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөн, эхний хагас жилийн байдлаар 4 чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулаад байна.

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

2019-05-08 Дорноговь аймаг

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 онд Үндэсний аудитын газарт нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу “ОНӨ ХХК-уудын худалдан авах ажиллагааны үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийж байна.

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЛЭЭ.

2019-04-30 Дорноговь аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.3-д заасан бүрэн эрх, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.4-д заасны дагуу Дорноговь аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн аудитыг хийж дуусган аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн ТЕЗ, ИТХ-ын дарга нарт хүргүүллээ.

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ДАРААХ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

2019-04-22 Дорноговь аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, УИХ-ын Байнгын хорооны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар “Иргэний, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт аудитыг 2015-2018 оныг хамруулан гүйцэтгэж байна.